Apr 8, 2011

tram chiffon ribbon necklace
tram chiffon ribbon necklace(stripe-blue)
tram chiffon ribbon necklace(stripe-red)
tram chiffon ribbon necklace(stripe-mix)
tram chiffon ribbon necklace(stripe-yellow)

These include 3 type(short1, short2, long).